Missie en functies

De SGZ-ROS verbindt, verbetert en versterkt de eerste lijn ten behoeve van samenhangende zorg in de buurt. Dat doet de SGZ-ROS op drie manieren.

1. Informatieverschaffer (vertalen en verbinden)
De SGZ-ROS weet wat er speelt (regionaal en landelijk) en weet ontwikkelingen te duiden en te vertalen. Daarmee is de SGZ-ROS het regionale aanspreekpunt voor lokale en landelijke partijen. De SGZ-ROS haalt partijen bij elkaar: Zorgverleners uit de eerste lijn (solist, samenwerkingsverband of zorggroep, mono- en multidisciplinair), zorgverzekeraars, tweedelijnszorgverleners en regionale instellingen uit de publieke sector (gemeenten, GGD’en, maatschappelijke instellingen) landelijke beleidsmakers, onderzoeksinstellingen en kennisinstituten). Eerstelijnszorgverleners in de eigen regio zijn de primaire doelgroep van de ROS’en. Om te komen tot een sterke generalistische zorg in de buurt is het aantal betrokken partijen veel groter.

2. Adviseur (verbinden en versterken)
Gericht op het organiseren van samenwerking. De SGZ-ROS levert een essentiële bijdrage aan een betere samenwerking tussen relevante disciplines. De SGZ-ROS adviseert eerstelijnszorgverleners over organisatievraagstukken en begeleidt samenwerkingsinitiatieven in één gebouw of virtueel. Doordat de SGZ-ROS alle relevante partijen en de zorgvraag goed kent, ontstaat er een goede verbinding tussen vraag en aanbod.

3. Aanjager (verleiden en verbeteren)
De SGZ-ROS beoordeelt waar zich kansrijke initiatieven voordoen, haalt proactief relevante partijen bij elkaar om dergelijke initiatieven tot ontwikkeling te brengen en heeft zo een aanjaagfunctie.